De Wmo

Wmo in het kort

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving. Gemeenten hebben bijvoorbeeld de taak sociale samenhang te bevorderen, mantelzorg te ondersteunen en voorzieningen aan te bieden voor mensen met een beperking. Gemeenten beschikken over instrumenten om mensen in staat te stellen de regie over hun eigen situatie/leven te houden.

Een gemeente heeft een coördinerende taak bij de inzet van maatregelen voor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, maar moet zelf ook de noodzakelijke individuele voorzieningen verstrekken. Dit laatste word de compensatieplicht van een gemeente genoemd.
Deze compensatieplicht betekent dat burgers met beperkingen in staat moeten worden gesteld een huishouden te kunnen voeren, zich in en om de woning te kunnen verplaatsen, zich lokaal moeten kunnen verplaatsen moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

De gemeente maakt de plannen voor maatschappelijke ondersteuning niet alleen. Dat doet de gemeente samen met de inwoners. Het doel van deze samenwerking is het opstellen van een samenhangend lokaal beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om alle burgers te laten meedoen in de samenleving. Elke gemeente kan bij het opstellen van dit beleid hieraan een eigen gezicht geven. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft er de AWBZ.

Pagina in Word

 

Wat regelt de Wmo?

De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben ondersteuning krijgen van hun gemeente.