Wat regelt de Wmo?

  • De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om direct op de persoon gerichte voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing, maar bijvoorbeeld ook om aanpassing van openbare gebouwen, (rolstoel-)taxivervoer.
  • De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in buurten en wijken vergroten.
  • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

De Wmo is er voor iedereen:

De Wmo is er voor iedereen. Dus voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen, maar ook voor gezonde mensen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo.
Met de invoering van de Wmo hoopt de wetgever dat er meer samenhang komt in de ondersteuning voor de burger. In de Wmo staat dat bijvoorbeeld dat de gemeente de leefbaarheid van een straat of wijk moet vergroten. De  bewoners zullen zich dan meer betrokken voelen bij hun buurt en met elkaar. Bewoners die contact met elkaar hebben, zullen elkaar eerder helpen of samen iets ondernemen. Verder kan iedereen bij het Wmo-loket van de gemeente terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Als u als burger een aanvraag doet voor ondersteuning, beoordeelt een specialist of u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning.

Betekenis voor gemeenten

De Wvg en de Welzijnswet vielen al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Door de invoering van de Wmo is daar een deel van de AWBZ en de OGGz bijgekomen. De grootste verandering is de bundeling van de wetten en het feit dat de gemeente over het gevoerde beleid verantwoording moet afleggen aan de eigen inwoners in plaats van aan de rijksoverheid. Door een bundeling van de wetten is integraal beleid mogelijk. Dit betekent dat gemeenten alle diensten goed op elkaar kunnen afstemmen. De verplichte betrokkenheid van de eigen inwoners betekent dat  dat gemeenten alle partijen goed moeten betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.

Pagina in Word